http://www.galbani.sk
Vyhľadať recept

Súvisiace témy

liguria-0

Talianska kuchyňa

Ligúria

Obchodné podmienky

Podmienky používania internetových stránok

Používanie týchto internetových stránok sa riadi nižšie uvedenými podmienkami. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov, ktorí navštívia tieto internetové stránky. Každý používateľ je povinný zoznámiť sa s týmito podmienkami.

Prevádzkovateľ:

Tieto internetové stránky prevádzkuje spoločnosť Lactalis Slovakia, s. r. o., so sídlom Medená 18, 811 02 Bratislava,  IČO 46 471 375, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vlož. č.: 77958/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Rozhodné právo:

Akékoľvek vzťahy vznikajúce v súvislosti s prezeraním alebo s iným používaním týchto internetových stránok sa riadia slovenským právom.

Obsah internetových stránok:

Používatelia berú na vedomie, že nie je možné zaručiť, že obsah týchto internetových stránok bude vždy úplne presný, pravdivý a pravidelne aktualizovaný. Prevádzkovateľ publikuje všetky informácie, tipy alebo rady uvedené na internetových stránkach v dobrej viere o ich bezchybnosti. V žiadnom prípade však nemožno tieto informácie, tipy alebo rady považovať za odborné.

Používatelia berú na vedomie, že obsah internetových stránok a jeho rozsah sa môže meniť alebo môže byť úplne odstránený, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmieniť prístup k niektorému obsahu internetových stránok registráciou používateľa.

Žiadna informácia obsiahnutá na týchto internetových stránkach nepredstavuje ponuku na uzatvorenie zmluvy.

Pred konzumáciou alebo pred použitím akéhokoľvek výrobku prezentovaného na týchto internetových stránkach sa odporúča zoznámiť sa so zložením jednotlivých produktov, aby sa predišlo prípadným zdravotným rizikám.

Ochrana osobných údajov:

Prístup na internetové stránky alebo na ich časť môže byť podmienený registráciou používateľa, t. j. oznámením niektorých osobných údajov prevádzkovateľovi. Ide najmä o meno, priezvisko, región, rok narodenia, e-mailovú adresu, záujmy, preferencie, atď.

Akékoľvek osobné údaje poskytnuté používateľom v súvislosti s používaním týchto internetových stránok, najmä pri registrácii, budú zhromažďované a spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení osobných údajov prevádzkovateľom alebo treťou osobou – spracovateľom na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Ich poskytnutím v rámci registrácie používateľ súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním poskytnutých údajov prevádzkovateľom ako správcom akýmikoľvek prostriedkami na ďalej uvedené účely na nevyhnutne potrebný čas. Svoj súhlas s ich použitím môže používateľ kedykoľvek písomne odvolať.

Na základe žiadosti používateľa mu budú za úhradu nutných nákladov poskytnuté informácie o spracovaní ním poskytnutých osobných údajov. Ak sa bude používateľ domnievať, že prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, je oprávnený požadovať od prevádzkovateľa vysvetlenie alebo žiadať odstránenie chybného stavu (blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov).

Použitie osobných údajov:

Osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi v rámci registrácie na týchto internetových stránkach možno použiť len na nasledujúce účely: marketingové účely, ponuka služieb a produktov, marketingové súťaže, zasielanie informácií o organizovaných akciách, súťažiach, o výrobkoch a o iných aktivitách, zasielanie obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Získané osobné údaje možno odovzdať spoločnostiam zo skupiny prevádzkovateľa či iným spracovateľom, a to s cieľom ponúkania obchodu a služieb.

Súhrnné informácie o používateľoch:

Zhromažďované údaje možno spracúvať do anonymizovaných (t. j. neumožňujúcich identifikáciu jednotlivých používateľov) agregovaných celkov na účely zistenia záujmov a preferencií používateľov. Takto agregované a anonymizované údaje môže prevádzkovateľ alebo iná spoločnosť zo skupiny prevádzkovateľa uverejniť na účely charakteristiky poskytovaných služieb pre potenciálnych partnerov, odberateľov, inzerentov a pre ďalšie osoby alebo na iné účely.

Zasielanie obchodných informácií:

Registráciou na týchto internetových stránkach používatelia súhlasia so zasielaním obchodných informácií prevádzkovateľa, ako aj reklamných materiálov od spoločností zo skupiny prevádzkovateľa. Na základe tohto súhlasu môžu byť používatelia oslovovaní s ponukou tovaru alebo služieb, s informáciami o nadchádzajúcich udalostiach alebo súťažiach organizovaných prevádzkovateľom alebo inou spoločnosťou zo skupiny prevádzkovateľa.

Súhlas so zasielaním obchodných informácií možno kedykoľvek písomne odvolať.

Zhromažďovanie dát, používanie cookies, odkazy na iné internetové stránky:

Počítačový systém a softvér používaný týmito internetovými stránkami môže v rámci svojho bežného fungovania zhromažďovať dáta súvisiace s používaním internetového komunikačného protokolu s cieľom získavať anonymné štatistické údaje o používaní stránok a na kontrolu ich správneho používania. Napriek tomu, že tieto údaje, ako napríklad druh používaného prehliadača, IP adresa (internetový protokol), názvy počítačových domén používaných používateľom pri prihlásení sa na internetové stránky, iné parametre vzťahujúce sa na operačný systém a na výpočtové prostredie počítača používaného na prístup na internetové stránky, nie sú zhromažďované s cieľom identifikácie používateľa, môžu aj tak viesť k jeho identifikácii priradením údajov uchovávaných tretími stranami. V každom prípade budú údaje okamžite po spracovaní zmazané.

Tieto internetové stránky môžu pri komunikácii s počítačom používateľa používať súbory „cookies“. Ide o dátovú informáciu zaslanú serverom prevádzkovateľa do počítača používateľa, ktorá okrem bezpečného a efektívneho prehľadávania internetových stránok umožňuje získavať informácie o používaní internetových stránok používateľom, akými sú počet návštevníkov a početnosť návštev na konkrétnych častiach internetových stránok (dáta, ktoré sú spracúvané len pre súvislosti medzi nimi a nie sú personalizované). Každý používateľ má možnosť nastaviť na svojom počítači blokovanie súborov cookies. Použité súbory cookies, ktoré si počítač používateľa nezapamätal, neumožňujú vyhľadať používateľa, ani neumožňujú zhromažďovať údaje odoslané používateľom alebo zozbierané jeho počítačom.

Tieto internetové stránky môžu obsahovať odkazy na iné, prevádzkovateľom nekontrolované internetové stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah takýchto internetových stránok alebo za ochranu osobných údajov na takýchto internetových stránkach. V prípade, že sa používateľ týchto internetových stránok rozhodne navštíviť niektorú z internetových stránok, na ktoré tieto internetové stránky odkazujú, odporúča sa oboznámiť sa s ich pravidlami na ochranu osobných údajov.

Duševné vlastníctvo:

Obsah publikovaný na týchto internetových stránkach je predmetom ochrany autorského práva podľa zákona č. 185/2016 Z. z. autorský zákon v platnom znení. Autorské diela publikované na týchto internetových stránkach môžu používatelia používať len na osobnú potrebu. Použitie autorských diel publikovaných na týchto internetových stránkach, t. j. ich rozmnožovanie, rozširovanie, oznamovanie verejnosti a pod., na iné ako osobné potreby používateľov je zakázané, s výnimkou prípadov, keď ich použitie autorský zákon dovoľuje alebo keď prevádzkovateľ týchto internetových stránok poskytne na takéto použitie príslušné oprávnenie.

Označenie produktov:

Označenia produktov uvádzaných na týchto internetových stránkach môžu byť chránené ochrannými známkami v súlade so zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v platnom znení. Akékoľvek použitie ochranných známok inou osobou ako jej vlastníkom je zakázané s výnimkou prípadov, keď vlastník danej ochrannej známky poskytne na jej použitie príslušné oprávnenie. Ide predovšetkým o ochrannú známku „Galbani“ a o jej varianty.

Tieto internetové stránky neobsahujú všetky značky registrované prevádzkovateľom alebo spoločnosťami zo skupiny prevádzkovateľa na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky alebo podľa medzinárodných právnych predpisov u iných organizácií.

Zmeny podmienok:

Všetky zmeny týchto podmienok budú uverejnené na týchto internetových stránkach.

Kontakt:

Lactalis Slovakia, s. r. o.
Medená 18,
811 02 Bratislava
Slovenská republika